کبوتر بستان اباد الوار

کبوتر


سرورکبوتر دم زرد
کبوتر لارستاندوکت آبیکبوتر مخمل


کبوتر پرشی

کبوتر پرشی


کبوتر پرشی

کبوتر دانفوس

کبوتر یهودی

کبوتر یهودی زرد

عکس هنری از کبوتران

کبوتر طاووسی

دوکت آبی و دوکت طاووسی

کله زرد


طاق زرد


ابلق طاووسی

یهودی سرخ

شهری سیاه

یال سیاه

دوکت آبی

ابلق سیاه

سینه
سرور زرد

سیاه
طاووسی سبز

کبوتران سفید


دم سیاه(جوجه لولی سیاه)
سرک سرخ - زرد

مخملی قهوه ای - سرقره سبز
 به دلیل داشتن خال های سیاه در سینه به این کبوتر  شهری گلدار گفته می شوددر لارستان در صورتی که دم کبوتر نیز رنگی باشد به آن شهری پسور می گویند.


یک کت سیاه


طوقی هفت رنگ

عکس های بیشتر در ادامه مطالب

طوق سفید (رسمی)    

سرور کله سفیدکله سفید کاکلی

برای دیدن عکسهای بیشتر به ادامه مطالب بروید  دم سفید جیگریسروردم سفید سیاه با ماد کاغذی زردسرور زرد   

            

دوکت دو رنگ

سرور لکه دارخوشرنگ دمبی تا به تا 

عکسهای بیشتردر ادامه مطالبدوک دورنگ 

سرور پلنگیسرورسرور جیگری
 
[ پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 2:6 ] [ حامد کفتری ] [ ]