کبوتر بستان اباد الوار

کبوتر

عکس انواع رنگي کبوتران
طوقی آبی
سرته (سینه ای)دوکتی (پلنگ)
پلاکی (کرز)


سرخزرد


زرد


زردسرسفید(شیخی) کت به سر

 

دوکت سرخ و دوکت زرد

کله سرخ و کله زرد

دوکت سرخ

زرد

دم سیاه


سرسفید یا شیخی

زرد


سرسفید شکلاتی

زاغ دم سفید

سرته سرخ


دم سیاه       سرته قهوه ای        سرسفید
دم سیاه سر جوزی


دمی سینه بستهسرته زرد
سرته سیاه


سرته قهوه ایجوجه سرته زرد که هنوز روی باله هایش سفید نشده.
سر سفید شکلاتی

وکت زرددو کت جعفریدو کت سیاه...گرده سیاه....

عکس کبوتر بالایی مربوط به 15 ماه پیش کبوتر پایینی است که با بیشتر شدن خالهای مشکی نامش هم تغییر کرده.دو کت کشتری


دوکت پلنگدو کت زیره ایدو کت سرخدو کت پلنگ* دو کت سبزدو کت زیره ایدوکت کشتری

کبوتر سفید خالدار. که از خانواده دو کتی میباشد.جوجه این کبوتر دو کتی هستند.دوکت زردکم خال یا سفید خالدار. که از خانواده دو کتی میباشد.جوجه این کبوتر دو کتی هستند.


دوکت پلنگ


دوکت شونیدوکت سرخ


دوکت زیره ایدوکت نباتی


دوکت پلنگکله ای


سرخ دم سفید

دم سفید 18دمسرخ دم سفید
کوهی دم سفید


کله زردکله دمی سیاه


 کله سرخ


زرد

شیخی(سرسفید)زرد


سرته زرد وسرته سرخسرخ بوره

یک جفت زاغ دم سفید
سرته زرددوکتی کشتری تاج دار

دوکت زیره ای پلاکی مادهدو کت زیره ای پلاکی نر
شیخی(سرسفید) کوهی


زرد کاهی
زاغ بوره
  دو کت خطی پلاکی
جوجه سرته زرد


تهرانی
کله ای (کله سرخ)
سرخ دم و دست پر  سفیدکرز دم سفید


 

طوقی

پلاکی سفید


کله ای (کله سرخ)

هومر (کله اسبی)کوهی شیخیاصفهانی

  
[ چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 14:53 ] [ حامد کفتری ] [ ]